Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Nom: 2016-2017 nivell A2-B1
Data de començament: 1-Nov-2016
Professor:
Lloc: Col·legi Norai
Horari: Dimarts i dijous de 20 a 21,30 hores

Segon nivell per a persones que ja han fet un primer curs o bé per a persones que ja entenen la llengua. Tots els nivells estan adaptats al Marc Comú de Referència Europeu.

Destacats